Änggärdets gårdsgemenskap - en kort historia om hur gemenskapen blev till

Tomas som var med från början berättar:

"En grupp på 5 personer fann varandra i intresset av att köpa en gård och utveckla den tillsammans. De letade under tre års tid i Stockholmstrakten och besökte ett 20-tal gårdar. När gruppen besökte Änggärdet 2:1, våren 2009, blev de mycket väl mottagna av Skebokvarnsborna. De 5 medlemmarna i gruppen la ett bud på gården och vann slutligen budgivningen. Därefter var gruppen ägare till en gård på 22 ha med ett boningshus, en ladugård, två vagnslider en verkstad med loft och ett fårhus. Köpet hade dock ett förbehåll och det var att de ännu inte hade fått förvärvstillstånd av länsstyrelsen.

Efter köpet hade gruppen en intensiv dialog med handläggaren på länsstyrelsen för att öka chanserna att få ett förvärvstillstånd vilket krävdes för att köpet skulle gå i lås. Det var inte helt säkert att de skulle få det. I liknande fall tidigare hade liknande grupper fått förvärvstillstånd medan andra inte fått det. Det som vi tror var avgörande i vårt fall och som sannolikt gjorde att vi fick förvärvstillståndet var att vi kunde göra trovärdigt att gården skulle fortsätta att brukas och att marken skulle tas om hand på ett hållbart sätt samt att vi inte skulle använda marken i andra väsensskilda kommersiella syften.

Därefter funderade vi på i vilken form vi skulle driva gården. Valet stod mellan ekonomisk förening och sambruksförening. Sambruksförening fungerade inte för gruppen eftersom en av medlemmarna var arbetslös och då skulle mista sin arbetslöshetsersättning. Därför valde gruppen att driva gården som en ekonomisk förening.

Efterhand tillkom fler med intresse av att bli medlemmar i gården. 2011 köptes gården av Änggärdet ekonomisk förening (från den ursprungliga gruppen varav flera ingick i den ekonomiska föreningen som köpte gården) som då hade 12 medlemmar. Köpet av gården finansierades av medlemsinsatser och lån från medlemmar."

Änggärdet idag

Änggärdet ekonomisk förening har en styrelse och håller medlemsstämma minst två gånger per år. Stora beslut fattas på medlemsmöten, oftast med konsensus. Löpande mindre beslut tas av styrelsen. Vi har också en särskilt utsedd ekonomiansvarig.

Ytterligare medlemmar tillkommer fortfarande och för närvarande (augusti 2022) är vi 17 medlemmar. För att bli medlem krävs att man först besöker gården på ett antal arbetshelger så att man får tillfälle att träffa alla medlemmar och få en inblick i livet och arbetet på gården. Därefter kan man ansöka om att bli provmedlem. Beslut om provmedlemskap tas av ett medlemsmöte. Som provmedlem får man en fadder och deltar i gårdens arbete som en ordinarie medlem under ca ett års tid, men utan att betala medlemsinsats och avgift. Därefter kan man ansöka om att bli medlem i den ekonomiska föreningen. Kostnaden för medlemskap är 150 000 kr och vi betalar just nu 800-1200 kr i månadsavgift per medlem (beroende på inkomst). Både månadsavgiften och medlemsinsatsen kan höjas efter beslut av en medlemsstämma och detta har skett vid behov av större investeringar i gården.

Vi är organiserade i 4 arbetsgrupper med ansvar för odling, skog och infrastruktur, bygg- och underhåll samt en grupp som håller i aktiviteter som ska stärka vår gemenskap och förebygga konflikter. Varje grupp har sin egen budget.