Naturvårdsåtgärder i skogen

Under 2021 har vi gynnat biologisk mångfald i skogen på Änggärdet genom naturvårdsåtgärder i ett skogsbryn och en sydvänd skogsbeklädd sluttning ovanför brynet. Både brynet och skogen var kraftigt igenväxt av gran som gjorde skogen mörkare. Övriga trädslag i skogen är sälg, björk, ek, tall och rikligt med hassel. I brynet finns buskage av exempelvis slån och nypon. De flesta granar har tagits bort för att skapa ljusinläpp och gynna lövträd, äldre tallar och blommande och bärande buskar. I skogsbrynet skapade vi högstubbar av asp. För dessa åtgärder har vi fått bidrag genom "Skogens miljövärden" som ingår i landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).